top of page

ALGEMENE BINDENDE VOORWAARDEN

#1. Toepassing.

 

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk  van worden afgeweken.

#2. Offertes.

Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen omvat de opgegeven prijs de vergoeding van de te leveren prestaties tijdens de normale werkuren (08.00 tot 17.00 uur) alsmede de transport-en verplaatsingskosten van materiaal en personeel.

Zijn niet inbegrepen:

* het aftekenen van de uit te voeren boor/zaagwerken
* het leveren en plaatsen van stellingen, het gebruik maken  van hoogtewerkers,…
* het opvangen van kernen, de te verwijderen materialen

* het meenemen van kernen
* het gebruikte koelwater en de gebruikte elektriciteit
* het opruimen en verwijderen van afval en het opkuisen ervan
* verloren tijden, niet te wijten aan ons materieel of personeel, of als er productie uren verloren gaan doordat op verschillende plaatsen moet gewerkt worden, in kruipruimtes, tussen kabels, …zullen deze uren aangerekend worden aan manuren.

 

#3. Betaling.

 

De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 5 dagen na factuurdatum op de zetel van de aannemer. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

 

#4. Uitvoering.

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de opgedragen werken zonder tijdverlies en in veilige omstandigheden uitgevoerd kunnen worden, zo niet kunnen er regie uren worden aangerekend. Hij zal er meer bepaald zorg voor dragen dat:

* hetgeen te boren/zagen is, duidelijk afgetekend werd
* de mensen van Bozac Betonbewerkingen BV kunnen beschikken over minsten 2 maal 220V/20 Amp en/of 380V/32 Amp en watervoorziening
* er zich geen kabels, leidingen of welke doorvoerkanalen ook in of tegen de te boren/zagen structuren bevinden 

Indien de uit te voeren werken bij aankomst van de mensen van Bozac Betonbewerkingen BV op de werf om welke reden dan ook niet onmiddellijk aangevat kunnen worden, worden er wachturen in rekening gebracht. Zo daartoe aanleiding bestaat, zal Bozac Betonbewerkingen BV tevens het recht hebben de offerteprijs te verhogen in functie van het leveren van prestaties buiten de normale werktijd.  De opdrachtgever zal zich ten overstaan van Bozac Betonbewerkingen BV niet kunnen beroepen op overmacht of toeval.

De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om, zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum.
 
Wanneer de uitvoeringstermijn wordt geschorst of  onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

 

 

#5. Sancties bij niet uitvoeren van de overeenkomst.

 

Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd  van 10% op de nog uit te voeren werken.

Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 10%. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 Euro.

De klant van zijn kant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd geregeld, voor het overige ongehinderd aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Voor de niet-tijdige levering wordt een schadevergoeding voorzien van 10 Euro/dag, met een maximum van 10% van de aannemingsprijs.

#6. Waarborg en aansprakelijkheid.

Bozac Betonbewerkingen BV staat niet in voor de schade veroorzaakt door brand of koelwater of vallende betonblokken; ook niet voor doorboorde/doorzaagde of beschadigde kabels, leidingen of welke doorvoerkanalen ook, noch voor losgekomen of beschadigde bezettingen, tegels of dergelijke. De opdrachtgever dient de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.

De opdrachtgever ontlast Bozac Betonbewerkingen BV uitdrukkelijk van alle verantwoordelijkheid in verband met de mogelijke gevolgen van de uit te voeren werkzaamheden op de stabiliteit van de structuur en de schade en ongevallen die daaruit zouden ontstaan.

Klachten, de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit gedekt door de voorlopige oplevering.

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur of afmeting van het goed of het werk, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

#7. Arbitrage.

In overleg tussen de aannemer en de opdrachtgever kunnen alle geschillen in verband met de geldigheid, de interpretatie en/of uitvoering van deze overeenkomst worden beslecht door arbitrage volgens het reglement van de Arbitragekamer voor het Gebouw en het Vastgoed te Antwerpen VZW, Th. Van Rijswijckplaats 7 te 2000 Antwerpen. De arbitrale rechtbank zal bestaan uit één arbiter die wordt aangeduid door de voorzitter van de raad van bestuur van de Arbitragekamer voor het Gebouw en Vastgoed.

#8. Bevoegdheid.

Geschillen die in verband met de opdracht of de uitvoering van de werken zouden ontstaan, en niet geregeld werden door de mogelijkheid van arbitrage, opgenomen in artikel 7, dienen onderworpen  te worden  aan de ratione materiae bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en wanneer de Vrederechter ratione materiae bevoegd is aan de bevoegdheid van de Vrederechter van Antwerpen.

bottom of page